ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ที่ตื้นเขิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ที่ตื้นเขิน*, -ที่ตื้นเขิน-

ที่ตื้นเขิน ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lighter (n.) เรือขนส่งสินค้าจากเรือใหญ่ (ใช้ในระยะทางสั้นๆ ที่ตื้นเขิน) Syn. barge, vessel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ที่ตื้นเขิน
Back to top