ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ที่คล่อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ที่คล่อง*, -ที่คล่อง-

ที่คล่อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
wheeler-dealer(วีล'เลอะ ดีล'เลอะ) n. ผู้ที่ปฏิบัติการโดยอิสระ,ผู้ที่กระทำการหลายอย่าง,ผู้ที่คล่องแคล่ว, Syn. wheeler and dealer
English-Thai: Nontri Dictionary
consonant(adj) ที่เข้ากัน,ที่คล้องจองกัน,ที่สอดคล้อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ที่คล่อง
Back to top