ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ที่คลุมหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ที่คลุมหน้า*, -ที่คลุมหน้า-

ที่คลุมหน้า ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
covered (adj.) ที่คลุมหน้าไว้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ที่คลุมหน้า
Back to top