ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ที่กังวล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ที่กังวล*, -ที่กังวล-

ที่กังวล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
hang upn. สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่กังวลอยู่
hang-upn. สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่กังวลอยู่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
solicitous (adj.) ที่กังวล Syn. concerned
hang-up (n.) สิ่งที่กังวลอยู่ (คำไม่เป็นทางการ) Syn. fixation, obsession

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ที่กังวล
Back to top