ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้แออัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้แออัด*, -ทำให้แออัด-

ทำให้แออัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
congest(คันเจสทฺ') {congested,congesting,congests} vt. ใส่จนเกิน,ทำให้แออัด,แออัดไปด้วย,ทำให้เลือดคั่ง. vi. (เลือด) คั่ง,แออัด., See also: congestion n. congestive adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
congest(vt) พลุกพล่าน,ทำให้แออัด,ทำให้เลือดคั่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
congest (vt.) ทำให้แออัด Syn. overcrowd

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้แออัด
Back to top