ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้แห้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้แห้ง*, -ทำให้แห้ง-

ทำให้แห้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
desiccantadj. แห้งสนิท,ซึ่งถูกทำให้แห้งสนิท n. สารที่ทำให้แห้งสนิท
desiccatevt. ทำให้แห้งสนิท,เก็บอาหารโดยการขจัดน้ำทิ้ง vi. แห้งสนิท., See also: desiccated adj. ดูdesiccate desiccation n. ดูdesiccate desiccative adj. ดูdesiccate desiccator n. ดูdesiccate
drier(ไดร'เออะ) n. คนทำให้แห้ง,สิ่งที่ทำให้แห้ง,เครื่องทำให้แห้ง,สารดูดความชื้น,ยาที่ทำให้แห้ง
dryer(ไดร'เออะ) n. เครื่องทำให้แห้ง
drying(ไดร'อิง) adj. ซึ่งทำให้แห้ง,ซึ่งแห้งเองได้
kiln-dry(คิล'ไดร) vt. ทำให้แห้งในเตาเผา
mummify(มัม'มะไฟ) vt. ทำให้ศพแห้งและไม่เน่า,ทำให้คล้ายมัมมี่. vi. ทำให้แห้ง
sterilise(สเทอ'ระไลซ) vt. ทำให้ปราศจากเชื้อ,ทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์,ทำให้เป็นหมัน,ทำให้ไร้ผล,ทำให้แห้งแล้ง., See also: sterilisable adj. sterizable adj. steriliser adj. sterilizer n., Syn. purify,sanitize,cleanse
sterilize(สเทอ'ระไลซ) vt. ทำให้ปราศจากเชื้อ,ทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์,ทำให้เป็นหมัน,ทำให้ไร้ผล,ทำให้แห้งแล้ง., See also: sterilisable adj. sterizable adj. steriliser adj. sterilizer n., Syn. purify,sanitize,cleanse
tumbler(ทัม'เบลอะ) n. นักกายกรรม,นักหกคะเมนตีลังกา,ถ้วยแก้ว,ตุ๊กตาล้มลุก,ลูกกลิ้ง,เครื่องทำให้แห้ง,นกพิราบจำพวกหนึ่ง
washer-drier(วอช'เชอะไดรเออะ) n. เครื่องซักผ้าและทำให้แห้งในเครื่องเดียวกัน
wet washn. การชักเสื้อผ้าที่ไม่ต้องทำให้แห้งหรือต้องรีด
English-Thai: Nontri Dictionary
drier(n) ไดร์,เครื่องทำให้แห้ง,การดูดความชื้น
parch(vt) ทำให้แห้ง,ทำให้เกรียม,ย่าง,ปิ้ง
sterilization(n) การฆ่าเชื้อโรค,การทำให้เป็นหมัน,การทำให้แห้งแล้ง
sterilize(vt) ฆ่าเชื้อโรค,ทำให้เป็นหมัน,ทำให้แห้งแล้ง,ทำให้ไม่เป็นผล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
desiccate; exsiccateทำให้แห้งสนิท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Air-Dryingการทำให้แห้งในบรรยากาศปกติ [การแพทย์]
Ribbed smoked sheetยางแผ่นรมควันผลิตโดยเติมกรดลงในน้ำยางข้นเพื่อให้ยางจับตัวกัน และแยกตัวออกจากน้ำ นำยางที่ได้ไปรีดเป็นแผ่นด้วยเครื่องรีดแบบ 2 ลูกกลิ้ง นำไปล้างน้ำ แล้วนำทำให้แห้ง โดยวิธีการรมควันที่อุณหภูมิประมาณ 60-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 2-3 วัน เพื่อป้องกันเชื้อรา การจัดชั้นของยางแผ่นรมควันทำโดยการใช้สายตา (ตามปริมาณสิ่งสกปรกปนเปื้อนในยาง) แบ่งได้เป็น 5 ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่1 ถึงชั้นที่ 5 (ชั้นที่ 1 เป็นเกรดที่ดีที่สุด) [เทคโนโลยียาง]
Stabiliser or Stabilizer1. (ยาง) สเตบิไลเซอร์ คือ สารที่มีอยู่หรือเติมลงไปในยางดิบ เพื่อรักษาสมบัติให้ดีเท่าหรือใกล้เคียงค่าเดิมระหว่างการทำให้แห้ง กระบวนการผลิตและการเก็บรักษา 2.(น้ำยาง)สเตบิไลเซอร์ คือ สารที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเติมลงไปในน้ำยางเพื่อป้องกันการรวมตัวหรือ จับตัวเป็นก้อนของอนุภาคยางระหว่างกระบวนการผลิตและ/หรือการผสมสารเคมี [เทคโนโลยียาง]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dry (vt.) ทำให้แห้ง See also: ถนอมอาหารด้วยการอบแห้ง Syn. condense, preserve, dehydrate, harden Ops. dilute, moisten, soften
dry off (phrv.) ทำให้แห้ง See also: แห้ง Syn. dry out, dry up
dry out (phrv.) ทำให้แห้งผาก See also: แห้งผาก Syn. dry off, dry up
dry up (phrv.) ทำให้แห้งผาก See also: แห้งผาก Syn. dry off, dry out
coarsen (vt.) ทำให้แห้งหยาบ
dehydrator (n.) เครื่องมือที่ทำให้แห้ง See also: เครื่องเป่าให้แห้ง, สารที่ช่วยทำให้แห้งเร็ว Syn. evaporator
drier (n.) เครื่องมือที่ทำให้แห้ง See also: เครื่องเป่าแห้ง
dryer (n.) เครื่องมือที่ทำให้แห้ง See also: เครื่องเป่าให้แห้ง, สารที่ช่วยทำให้แห้งเร็ว Syn. dehydrator, evaporator
evaporator (n.) เครื่องมือที่ทำให้แห้ง See also: เครื่องเป่าให้แห้ง, สารที่ช่วยทำให้แห้งเร็ว Syn. dehydrator
torrid (adj.) ที่ร้อนจนทำให้แห้งเกรียมได้ (ใช้กับอากาศ) Syn. blazing, fiery
washer-drier (n.) เครื่องทำให้แห้ง See also: (เช่น เครื่องเป่าผม เครื่องซักผ้าและอบผ้าให้แห้ง)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้แห้ง
Back to top