ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้แย่ลง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้แย่ลง*, -ทำให้แย่ลง-

ทำให้แย่ลง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
hacker(แฮค' เคอร์) n. ผู้ที่ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ, ผู้ที่สนใจเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังจนเกินไป,คำนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกที่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น แอบขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือแอบแก้ตัวเลขในธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาใช้เอง คำว่า hack อาจหมายถึงการแอบปรับแก้หรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็แก้แล้วยิ่งกลับทำให้แย่ลง
worsen(เวิร์ส'เซิน) vt.,vi. ทำให้เลวลง,ทำให้แย่ลง,กลายเป็นเลวลง,กลายเป็นแย่ลง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aggravate (vt.) ทำให้แย่ลง See also: ซ้ำเติม, ทำให้มีปัญหามากขึ้น Syn. worsen, complicate
exacerbate (vt.) ทำให้แย่ลง See also: ทำให้ทรุดหนัก Syn. aggravate, worsen
impair (vt.) ทำให้แย่ลง See also: ทำให้คุณภาพลดลง, ทำให้เสียหาย Syn. diminish, undermine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้แย่ลง
Back to top