ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้แปดเปื้อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้แปดเปื้อน*, -ทำให้แปดเปื้อน-

ทำให้แปดเปื้อน ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
stain with (phrv.) ทำให้แปดเปื้อนด้วย See also: ทำให้ด่างพร้อยด้วย Syn. stake off, stake out

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้แปดเปื้อน
Back to top