ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้แน่ชัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้แน่ชัด*, -ทำให้แน่ชัด-

ทำให้แน่ชัด ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bring something into focus (idm.) ทำให้แน่ชัด See also: ทำให้เข้าใจชัด, ทำให้กระจ่าง Syn. be in, come into
come into (idm.) ทำให้แน่ชัด See also: ทำให้เข้าใจชัด, ทำให้กระจ่าง Syn. be in

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้แน่ชัด
Back to top