ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย*, -ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย-

ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
come apart (phrv.) ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย See also: ทำให้แตกละเอียด Syn. fall apart
fall to (phrv.) ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย See also: ทำให้แตกละเอียด Syn. come apart, fall apart
flake (vt.) ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย See also: ทำให้เป็นแผ่นบางๆ Syn. chip

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย
Back to top