ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้แจ่มแจ้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้แจ่มแจ้ง*, -ทำให้แจ่มแจ้ง-

ทำให้แจ่มแจ้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
elucidation(n) การทำให้แจ่มแจ้ง,การอธิบาย,การชี้แจง,การชี้ให้เห็น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
illumine (vt.) ทำให้แจ่มแจ้ง (คำทางการ) See also: ให้ความกระจ่าง, อธิบาย Syn. clarify, illuminate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้แจ่มแจ้ง
Back to top