ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้เสียไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้เสียไป*, -ทำให้เสียไป-

ทำให้เสียไป ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
vitiateทำให้เสียไป, ทำให้เสื่อมเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cock up (phrv.) ทำให้เสียไปโดยประมาท
muck up (phrv.) ทำให้เสียไปโดยประมาท (คำไม่เป็นทางการ) Syn. mess up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้เสียไป
Back to top