ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้เสียใจมาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้เสียใจมาก*, -ทำให้เสียใจมาก-

ทำให้เสียใจมาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
grief(กรีฟ) n. ความเศร้าโศก,ความเสียใจมาก,สิ่งที่ทำให้เสียใจมาก. -come to grief ผิดหวัง,สลดใจ, Syn. sadness
heartrendingadj. ซึ่งทำให้เสียใจมาก,ซึ่งทำให้เศร้าโศกมาก.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
heart-rending (adj.) ซึ่งทำให้เสียใจมาก (ในความทุกข์ของคนอื่น) See also: ซึ่งทำให้โศกเศร้ามาก (ในความทุกข์ของคนอื่น) Syn. pathetic, piteous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้เสียใจมาก
Back to top