ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้เลือนลาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้เลือนลาง*, -ทำให้เลือนลาง-

ทำให้เลือนลาง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
bedim(vt) ทำให้มัว,ทำให้ทึบ,ทำให้เลือนลาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mist (vt.) ทำให้เลือนลาง See also: ทำให้เป็นฝ้า, ทำให้พร่ามัว Syn. blur, obscure Ops. clear

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้เลือนลาง
Back to top