ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้เป็นแผ่นบางๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้เป็นแผ่นบางๆ*, -ทำให้เป็นแผ่นบางๆ-

ทำให้เป็นแผ่นบางๆ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
laminate (vt.) ทำให้เป็นแผ่นบางๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้เป็นแผ่นบางๆ
Back to top