ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้เปื้อนด้วย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้เปื้อนด้วย*, -ทำให้เปื้อนด้วย-

ทำให้เปื้อนด้วย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
slush(สลัช) n. หิมะกึ่งละลาย,เลน,โคลน,ปลักตม,น้ำโสโครกจากห้องครัว,ส่วนผสมน้ำมันหล่อลื่นกับสารอื่น,น้ำมันผสมน้ำในอ่างเครื่องยนต์,ของเหลวที่เละเหนียว,คำพูดที่เหลวไหล.vt.สาดหรือทำให้เปื้อนด้วยของเหลวดังกล่าว,โปะด้วยซีเมนต์,ชะล้างโดยการสาดน้ำจำนวนมาก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
bedaub with (phrv.) ทำให้เปื้อนด้วย See also: ทำให้สกปรกไปด้วย, ป้ายด้วย Syn. besmear with, smear with
besmear with (phrv.) ทำให้เปื้อนด้วย See also: ป้ายด้วย, ทำให้สกปรกไปด้วย Syn. edaub with, smear with
edaub with (phrv.) ทำให้เปื้อนด้วย See also: ป้ายด้วย, ทำให้สกปรกไปด้วย Syn. smear with
spatter with (phrv.) ทำให้เปื้อนด้วย Syn. bespatter with, spatter on, splash on
slush (vt.) ทำให้เปื้อนด้วยน้ำสกปรกหรือน้ำเน่า See also: ทำให้เปรอะด้วยโคลน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้เปื้อนด้วย
Back to top