ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้เปื้อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้เปื้อน*, -ทำให้เปื้อน-

ทำให้เปื้อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
befoul(บิเฟาลฺ') vt. ทำให้เปื้อน,ทำให้เสีย,ทำให้ยุ่ง, See also: befouler n. ดูbefoul befoulment n. ดูbefoul
bemire(บิไม'เออ) {bemired,bemiring,bemires} vt. ทำให้เปื้อนโคลน,ทำให้จมหรือตกอยู่ในโคลน
besmear(บิสเมียร์') {besmeared,besmearing,besmears} vt. ทาไปทั่ว,ทำให้เปื้อน,
besmirch(บิสเมิร์ช') {besmirched,besmirching,besmirches} vt. ทำให้เปื้อน,ชโลม,ป้าย,ทำลาย (ชื่อเสียง เกียรติยศ), Syn. corrupt,taint
bespatter(บิสแพท'เทอะ) {bespattered,bespattering,bespatters} vt. ทำให้เปื้อน,ทำให้เป็นจุด ๆ ,สาด,สาดโคลน,ให้ร้าย,โปรย, Syn. soil,make sparkle
blob(บลอบ) n. หยด,หยดสี,รอยเปื้อน,ก้อนกลุ่ม,กอง,ความผิดพลาด vt. หยด,ใส่ลงหยดหนึ่ง,ทำให้เปื้อน, Syn. globule
imbue(อิมบิว') vt. กระตุ้นจิต,ทำให้ซาบซึ้ง,ทำให้เปียกชุ่ม,ทำให้เปื้อน., See also: imbuement n.
infect(อินเฟคทฺ') vt. ทำให้ติดเชื้อ ทำให้ติดโรค,ทำให้เปื้อน,ทำให้มัวหมอง,มีผลต่อความรู้สึกหรือการกระทำ. vi. ติดเชื้อ., See also: infector,infecter n., Syn. disease,contaminate
mire(ไม'เออะ) n. บึง,หนอง,ตม,โคลน,เลน,หล่ม,ปลัก,ห้วงแห่งความยุ่งยาก. vt. ทำให้ติดหล่มพัวพันกับสิ่งยุ่งยาก,ทำให้เปื้อนเปราะ vi. ติดหล่ม, Syn. mud
slobber(สลอบ'เบอะ) vi. ปล่อยให้น้ำลายไหล,แสดงความรู้สึกมากเกินไปvt. ทำให้เปื้อนน้ำลาย n.. น้ำลายไหล,ของเหลวไหลจากปาก,การพูด หรือการกระทำที่แสดงความรู้สึกมากเกินไป
slubber(สลับ'เบอะ) vt. ทำอย่างลวก ๆ ,ทำอย่างขอไปที,ทำให้เปื้อน,ทำให้ด่างพร้อย.
slush(สลัช) n. หิมะกึ่งละลาย,เลน,โคลน,ปลักตม,น้ำโสโครกจากห้องครัว,ส่วนผสมน้ำมันหล่อลื่นกับสารอื่น,น้ำมันผสมน้ำในอ่างเครื่องยนต์,ของเหลวที่เละเหนียว,คำพูดที่เหลวไหล.vt.สาดหรือทำให้เปื้อนด้วยของเหลวดังกล่าว,โปะด้วยซีเมนต์,ชะล้างโดยการสาดน้ำจำนวนมาก
spatter(สแพท'เทอะ) vt. สาด,กระเด็น,โปรย,พรม,ทำให้เปื้อน,ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง vi. ฝนโปรยลงมา,หยดลงมา n. เสียงสาด,เสียงกระเด็น,เสียงโปรย,การสาด (กระเด็น,โปรย,พรม) ,รอยกระเด็น,รอยสาด,รอยเปื้อน,จำนวนเล็กน้อย., See also: spatteringly adv.
spot(สพอท) n. จุด,แต้ม,ดวง,หยด,จุดด่าง,จุดดำ,มลทิน,สถานที่,ตำแหน่ง,เงินสด,จำนวนเล็กน้อย,ปริมาณที่ดื่ม,ไฟจ้าสำหรับส่องให้สว่างมาก,ไนท์คลับ,บาร์,สินค้าที่อยู่ vt. ทำให้เป็นจุด,ทำให้เปื้อนเปรอะ,จำได้,กำหนดตำแหน่ง,ทำให้กระจาย,เล็งเป้า,เปื้อน,เปรอะ. adj. ทันที,ฉับพลัน
English-Thai: Nontri Dictionary
bedaub(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้สกปรก
besmear(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้เปรอะ,ทำให้เปรอะเปื้อน
bespatter(vt) ทำให้เปรอะ,ทำให้เปื้อน,ให้ร้าย,สาด,โปรย
contaminate(vt) ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน,ทำให้ไม่บริสุทธิ์,ทำให้ด่างพร้อย
dabble(vt) ทำให้เปื้อนไปทั่ว,ทำให้เปียกไปทั่ว,ทำให้เป็นรอยแต้ม
bedraggle(vt) ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน
imbrue(vt) ทำให้เปื้อน,ทำให้เปรอะ,ทำให้เลอะ
pollute(vt) ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน,ทำให้เปื้อน,ทำให้เสียหาย
pollution(n) การทำให้สกปรก,การทำให้เปื้อน,การทำให้เสียหาย
slubber(vt) ทำอย่างสะเพร่า,ทำให้เปื้อน,ทำเสีย
smut(vt) ทำให้มีมลทิน,ทำให้เปื้อน,ทำให้ด่าง,ทำให้สกปรก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blot (vt.) ทำให้เปื้อน See also: ทำให้เลอะ, ทำให้เปรอะ Syn. stain
blot out (phrv.) ทำให้เปื้อน
drench in (phrv.) ทำให้เปื้อน See also: ทำให้เปียก, ทำให้ชุ่ม Syn. saturate with, soak with
drench with (phrv.) ทำให้เปื้อน See also: ทำให้เปียก, ทำให้ชุ่ม Syn. saturate with, soak with
grime (vt.) ทำให้เปื้อน See also: ทำให้สกปรก
mark up (phrv.) ทำให้เปื้อน
mire (vt.) ทำให้เปื้อน See also: ทำให้เลอะเทอะ
smirch (vt.) ทำให้เปื้อน
soil (vt.) ทำให้เปื้อน See also: ทำให้สกปรก, ทำให้มัวหมอง Syn. stain, spoil, pollute, contaminate Ops. clean, cleanse
spatter up (phrv.) ทำให้เปื้อน See also: ทำให้กระเด็น Syn. splash up
bedaub with (phrv.) ทำให้เปื้อนด้วย See also: ทำให้สกปรกไปด้วย, ป้ายด้วย Syn. besmear with, smear with
besmear with (phrv.) ทำให้เปื้อนด้วย See also: ป้ายด้วย, ทำให้สกปรกไปด้วย Syn. edaub with, smear with
edaub with (phrv.) ทำให้เปื้อนด้วย See also: ป้ายด้วย, ทำให้สกปรกไปด้วย Syn. smear with
spatter with (phrv.) ทำให้เปื้อนด้วย Syn. bespatter with, spatter on, splash on
slush (vt.) ทำให้เปื้อนด้วยน้ำสกปรกหรือน้ำเน่า See also: ทำให้เปรอะด้วยโคลน
slobber (vt.) ทำให้เปื้อนน้ำลาย
soot (vt.) ทำให้เปื้อนเขม่า
muddy (vt.) ทำให้เปื้อนโคลน See also: ปกคลุมไปด้วยโคลน Syn. contaminate Ops. improve

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้เปื้อน
Back to top