ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้เบื่อหน่าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้เบื่อหน่าย*, -ทำให้เบื่อหน่าย-

ทำให้เบื่อหน่าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
bore(บอร์) {bored,boring,bores} vi.,vt.,n. อดีตกาลของbear,เจาะรู,ไซ,เจาะช่อง,คว้าน,เปิดทาง,แหวกทาง,ความรำคาญ,คนน่าเบื่อ,คนพูดมาก,สิ่งที่น่าเบื่อ,ทำให้เบื่อหน่าย,ทำให้น่าเบื่อ,รูเจาะ,ช่อง,ส่วนกว้างของลูกสูบ,ปากกระบอกลำกล้องปืน,เครื่องเจาะรู,กระแสน้ำที่ขึ้นอย่า
sate(เซท) vt. ทำให้พอใจอย่างเต็มที่, ทำให้อิ่มแปล้, ทำให้อิ่มอกอิ่มใจ, ทำให้เบื่อหน่าย, กริยาช่อง 2 และ 3 ของ sit
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fully satisfy (vt.) ทำให้เบื่อหน่าย See also: ทำให้เบื่อ, ทำให้เอียน Syn. sate, overfill
satiate (vt.) ทำให้เบื่อหน่าย See also: ทำให้เบื่อ, ทำให้เอียน Syn. sate, fully satisfy, overfill
weary (vt.) ทำให้เบื่อหน่าย See also: ทำให้เหนื่อยหน่าย, ทำให้เหนื่อยใจ, ทำให้อ่อนใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้เบื่อหน่าย
Back to top