ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้เบียดเสียด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้เบียดเสียด*, -ทำให้เบียดเสียด-

ทำให้เบียดเสียด ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
choke with (phrv.) ทำให้เบียดเสียด See also: ทำให้แออัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้เบียดเสียด
Back to top