ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า*, -ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า-

ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
reciprocate(รีซิพ'ระเคท) vt. แลกเปลี่ยนกัน,ยื่นหมูยื่นแมว,รู้สึกต่างตอบแทนกัน,ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้าและถอยหลังสลับกัน vi. ตอบแทน,สนอง,ตอบสนอง,แลกเปลี่ยน,เคลื่อนไปมา, See also: reciprocative adj. reciprocatory adj. reciprocation n. reciprocator n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
advance (vt.) ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า Syn. launch, propel, drive
reciprocate (vt.) ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้าและข้างหลังสลับกัน See also: ทำให้เคลื่อนไปมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้า
Back to top