ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้เข้ากัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้เข้ากัน*, -ทำให้เข้ากัน-

ทำให้เข้ากัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
level(เลฟ'เวิล) {leveled,leveling,levels} adj. ราบ,เรียบ,เป็นแนวนอน,เท่ากัน,ระดับเดียวกัน,สุขุม,รอบคอบ. vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้ได้ระดับ,ยกหรือลดระดับ,ทำให้ล้มลงสู่แนวพื้นดิน,ชกล้มลง,ทำให้เสมอภาคกัน,ทำให้เข้ากัน (สี) ,เล็งเป้า,หันตาไปทางทิศใดทิศหนึ่ง vi. ทำให้ราบ,เล็ง,ใช้เครื่องวัดระดับ,บินขนานกับพื้น,บอกความจริง,adv. โดยแนวราบ,เป็นเส้นแนวนอน -Phr. (on the level ซื่อสัตย์ จริงใจ)
mesh(เมช) n. ตาของแห,ตาของตะแกรง,ตาของตาข่าย,วิธีการจับ,วิธีการยึด,ร่างแห,ตาข่าย,สิ่งถัก,สิ่งทอ v. จับกัน, (เฟือง) กินกัน,ทำให้เข้ากัน,ประสานกัน
tuning(ทูน'นิง) n. การปรับเสียง,การปรับเครื่องยนต์,การประสานเสียง,การทำให้เข้ากัน,การทำให้สอดคล้อง
English-Thai: Nontri Dictionary
superposition(n) การทำให้เข้ากัน,การวางซ้อน
superpose(vt) ทำให้เข้ากัน,วางซ้อน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
harmonize (vt.) ทำให้เข้ากัน See also: ทำให้ประสานกัน, ทำให้ปรองดองกัน, ทำให้กลมกลืนกัน
match up (phrv.) ทำให้เข้ากัน See also: ทำให้ติดกัน, ทำให้สมดุล, ทำให้เหมาะกัน
mesh (vt.) ทำให้เข้ากัน See also: ประสานกัน, ทำงานร่วมกัน Syn. coordinate, correlate Ops. separate
phase (vt.) ทำให้เข้ากัน See also: ทำให้ประสานกัน
tie together (phrv.) ทำให้เข้ากัน See also: ทำให้สอดคล้องกัน
blend in (phrv.) ทำให้เข้ากันได้ See also: ผสมผสาน, คลุกเคล้า
fit in with (phrv.) ทำให้เข้ากันได้ See also: ทำให้เหมาะสมกับ, สอดคล้องกับ Syn. fill in, fit into
harmonize (vt.) ทำให้เข้ากันได้ See also: ทำให้ปรองดอง, ทำให้ประสมกลมกลืน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้เข้ากัน
Back to top