ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้เก่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้เก่า*, -ทำให้เก่า-

ทำให้เก่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
age(เอจฺ) n.,vi.,vt. อายุ, วัยชรา, แก่เข้า, เก่า, ยุค, สมัย, นิติภาวะ, ทำให้เก่า,ทำให้สุกงอม, Syn. lifetime, period, ripen, grow)
hackney(แฮค'นี) n. รถม้าให้เช่า,รถให้เช่า,คนที่ถูกว่าจ้างให้ทำงานหนัก,ม้าที่ถูกใช้งานหนัก,รถแท็กซี่. adj. ให้เช่า. vt. ทำให้เป็นธรรมดา,ทำให้เก่าเนื่องจากการถูกใช้,ทำให้เป็นรถเช่า., See also: hackneyism n.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
be unpalatable (vt.) ทำให้เก่า (อาหาร) See also: ทำให้ไม่สด Syn. turn sour, spoil
stale (vt.) ทำให้เก่า (อาหาร) See also: ทำให้ไม่สด Syn. turn sour, be unpalatable, spoil
turn sour (vt.) ทำให้เก่า (อาหาร) See also: ทำให้ไม่สด Syn. be unpalatable, spoil
antiquate (vt.) ทำให้เก่าหรือล้าสมัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้เก่า
Back to top