ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้อับอายขายหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้อับอายขายหน้า*, -ทำให้อับอายขายหน้า-

ทำให้อับอายขายหน้า ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pratfall (sl.) ความผิดพลาด (ที่ทำให้อับอายขายหน้า)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้อับอายขายหน้า
Back to top