ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้หยุดชะงัก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้หยุดชะงัก*, -ทำให้หยุดชะงัก-

ทำให้หยุดชะงัก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
bog(บอก) {bogged,bogging,bogs} n. ห้วย,บึง,หนอง vt.,vi. จมลงในโคลน,ติดตม,ติดปลัก,ทำให้จมอยู่ในปลัก -Phr. (bog down ทำให้อยู่ในภาวะที่ลำบาก,ทำให้หยุดชะงัก), See also: bogginess n. ดูbog boggish adj. boggish adj. ดูbog คำที่มีความหมายเหมือนกั
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hamper (vt.) ทำให้หยุดชะงัก Syn. hinder, hobble, impede Ops. free, liberate
hold (n.) การทำให้หยุดชะงัก See also: การทำให้ล่าช้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้หยุดชะงัก
Back to top