ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้สวยงาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้สวยงาม*, -ทำให้สวยงาม-

ทำให้สวยงาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
pretty(พริท'ที) adj. สวยงาม,งดงาม,สละสลวย,น่ารัก,น่าเอ็นดู,ไพเราะ,ชวนตา,ชวนใจ,มาก,มากมาย,กล้าหาญ,แข็งแรง. n. คนหรือเครื่องตกแต่งหรือเครี่องแต่งกายที่สวยงาม -adv. อย่างพอควร,มาก,ทีเดียว. -sitting pretty ได้เปรียบ ประสบความสำเร็จ. vt. ทำให้สวยงาม,ทำให้ชวนตาชวนใจ,
titivate(ทิท'ทะเวท) vt.,vi. ประดับ,ตกแต่ง,ตบแต่ง,ทำให้สวยงาม,ทำให้โก้ =titilate (ดู), See also: titivation n. titivator n.
English-Thai: Nontri Dictionary
beautify(vt) ทำให้สวยงาม,ทำให้งาม,ทำให้สวย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
prettify (vt.) ทำให้สวยงาม
slick up (phrv.) ทำให้สวยงาม See also: ทำให้ดูดี Syn. smarten up, spiff up, spruce up
smarten up (phrv.) ทำให้สวยงาม Syn. slick up, spiff up, spruce up
spiff (vt.) ทำให้สวยงาม
spiff up (phrv.) ทำให้สวยงาม See also: ทำให้ดีขึ้น Syn. slick up, smarten up, spruce up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้สวยงาม
Back to top