ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้ลดคุณค่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้ลดคุณค่า*, -ทำให้ลดคุณค่า-

ทำให้ลดคุณค่า ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
reduce to (phrv.) ทำให้ลดคุณค่าหรือความสำคัญ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้ลดคุณค่า
Back to top