ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้รำคาญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้รำคาญ*, -ทำให้รำคาญ-

ทำให้รำคาญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
annoy(อะนอย') vt. รบกวน, ทำให้รำคาญ
annoying(อะนอย' อิง) adj. ซึ่งมารบกวน, ซึ่งทำให้รำคาญ, Syn. vexatious, causing annoyance ###A. pleasant, agreeable)
badger(แบค'เจอะ) {badgered,badgering,badgers} n. สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง vt. รบกวนอยู่เรื่อย,ทำให้รำคาญ, Syn. harass,nag
distract(ดิสแทรคทฺ') vt. ทำให้เขว,ทำให้ว้าวุ่น,ทำให้วอกแวก,กวนใจ,ทำให้รำคาญใจ, See also: distracter n. ดูdistract distractibility n. ดูdistract distractible adv. ดูdistract distractive adj. ดูdistract, Syn. bewilder,per
irk(เอิร์ค) vt. รบกวน,ทำให้ระคายเคือง,ทำให้รำคาญ, Syn. upset,annoy,vex
nuisance(นิว'เซินซฺ) n. การ (สิ่ง) รบกวน,การ (สิ่ง) ทำให้รำคาญ, Syn. bother
English-Thai: Nontri Dictionary
annoy(vt) ทำให้รำคาญ,รบกวน,ทำให้โกรธ
disquiet(vt) ทำให้รำคาญ,ทำให้ไม่สงบ,รบกวน,ทำให้กระสับกระส่าย
irk(vt) ทำให้เบื่อ,ทำให้เอือม,รบกวน,ทำให้รำคาญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
annoy (vt.) ทำให้รำคาญ See also: รบกวน Syn. bother, tease, annoy Ops. comfort, soothe
chafe (vt.) ทำให้รำคาญ See also: รบกวน Syn. annoy, irritate, vex
drive someone up the wall (idm.) ทำให้รำคาญ See also: ทำให้เบื่อหน่าย Syn. go up, send up
get on (phrv.) ทำให้รำคาญ See also: ทำให้หัวเสีย Syn. grate on, jangle on
jangle on (phrv.) ทำให้รำคาญ See also: ทำให้หัวเสีย Syn. grate on
pink (vt.) ทำให้รำคาญ See also: ทำให้เจ็บใจ
plague (vt.) ทำให้รำคาญ See also: รังควาน Syn. annoy, bother, torment, trouble
play up (phrv.) ทำให้รำคาญ See also: ทำให้ทรมาน Syn. act up
vex with (phrv.) ทำให้รำคาญด้วย
get on (phrv.) ทำให้รำคาญมาก See also: ไม่พอใจมาก Syn. get off
run amok (phrv.) ทำให้รำคาญมาก See also: รบกวนอย่างมาก Syn. drive crazy, drive mad, drive out, go berserk
send berserk (phrv.) ทำให้รำคาญมาก See also: รบกวนอย่างมาก Syn. drive crazy, drive mad, drive out, go berserk, run amok
send someone up the wall (idm.) ทำให้รำคาญมาก (คำไม่เป็นทางการ) Syn. drive up, go up
bugbear (n.) สิ่งที่ทำให้รำคาญและกังวล
jangle upon (phrv.) ส่งเสียงทำให้รำคาญ See also: ส่งเสียงดังน่ารำคาญ Syn. get on, grate on, jar on
jar on (phrv.) ส่งเสียงทำให้รำคาญ See also: ส่งเสียงดังน่ารำคาญ Syn. get on, grate on
Now what? (idm.) ใช้กล่าวเมื่อรำคาญคนที่พูดขัดจังหวะหรือทำให้รำคาญ

ทำให้รำคาญ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
悩ます[なやます, nayamasu] Thai: ทำให้รำคาญ English: to harass

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้รำคาญ
Back to top