ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้มีอคติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้มีอคติ*, -ทำให้มีอคติ-

ทำให้มีอคติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
prejudice(เพรจ'จะดิส) n. อคติ,ความรู้สึกไม่ดีที่มีอยู่ก่อน,ความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผล,ความเสียหาย,ข้อเสียเปรียบ. vt. ทำให้มีอคติ,ทำให้เสียหาย,ละเมิด,เป็นผลร้าย., See also: prejudicedly adv., Syn. bias,partiality
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
prejudice (vt.) ทำให้มีอคติ See also: ทำให้ลำเอียง
prejudice against (phrv.) ทำให้มีอคติกับ See also: ทำให้ไม่ชอบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้มีอคติ
Back to top