ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้มีลักษณะโน้มเอียง (มักจะใช้ในรูปประโยคถูกกระทำ)

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้มีลักษณะโน้มเอียง (มักจะใช้ในรูปประโยคถูกกระทำ)*, -ทำให้มีลักษณะโน้มเอียง (มักจะใช้ในรูปประโยคถูกกระทำ)-
สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้มีลักษณะโน้มเอียง (มักจะใช้ในรูปประโยคถูกกระทำ)
Back to top