ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้มัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้มัว*, -ทำให้มัว-

ทำให้มัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำให้มัวหมอง (v.) malign See also: defame, slander Syn. ทำลายชื่อเสียง, ทำให้เสียหาย
English-Thai: HOPE Dictionary
bedim(บีดิม') {bedimmed,bedimming,bedims} vt. ทำให้มัว
blear(เบลียร์) {bleared,blearing,blears} adj. ตาพร่ามัว,ตาฟาง,ตาบวม,พร่ามัว,ไม่ชัด vt. ทำให้มัว,ทำให้ตามัว, See also: blearedness n. ดูblear, Syn. bleary
blur(เบอร์) {blurred,blurring,blurs} vt. ทำให้พร่า,ทำให้มัว,ทำให้เปรอะเปื้อน vi. พร่า,มัว,ฟาง,เลอะ -n. รอยเปื้อน,รอยสกปรก, See also: blurredness n. blurry adj., Syn. smear
infect(อินเฟคทฺ') vt. ทำให้ติดเชื้อ ทำให้ติดโรค,ทำให้เปื้อน,ทำให้มัวหมอง,มีผลต่อความรู้สึกหรือการกระทำ. vi. ติดเชื้อ., See also: infector,infecter n., Syn. disease,contaminate
infection(อินแฟค'เชิน) n. การติดเชื้อ,การติดโรค,โรคติดต่อ, เชื้อ,อิทธิพล,การทำให้มัวหมอง, Syn. disease,illness
mackle(แมค'เคิล) n. ความมัว,ส่วนที่มัว v. ทำให้มัว,ทำให้พร่า,กลายเป็นมัว,กลายเป็นพร่า.
muddy(มัด'ดี) adj. เต็มไปด้วยโคลน,ขุ่น,ไม่ใสสะอาด,มัว,ยุ่งเหยิง,คลุมเครือ vt. ทำให้เป็นโคลน,ทำให้ขุ่น,ทำให้มัว,ทำให้ยุ่งเหยิง,กล่าวหา,ป้ายร้าย. vi. กลายเป็นโคน,กลายเป็นขุ่น., See also: muddily adv. muddiness n., Syn. cloude
English-Thai: Nontri Dictionary
bedim(vt) ทำให้มัว,ทำให้ทึบ,ทำให้เลือนลาง
blear(vt) ทำให้มัว,ทำให้มืดมัว,ทำให้ตาพร่า,ทำให้ตามัว
tarnish(vt) ทำให้มัวหมอง,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เปรอะเปื้อน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
overcloud (vt.) ทำให้มัว
bedim with (phrv.) ทำให้มัว (คำเก่า) See also: ทำให้สว่างลดลง
cloud over (phrv.) ทำให้มัวลง Syn. cloud up, mist over, steam over, steam up
dim down (phrv.) ทำให้มัวลง See also: ทำให้สว่างน้อยลงทีละน้อย Ops. dim up
dim out (phrv.) ทำให้มัวลง See also: ทำให้จางลง
mist over (phrv.) ทำให้มัวลง Syn. cloud up, steam over, steam up
defile (vt.) ทำให้มัวหมองหรือมีมลทิน See also: ทำให้แปดเปื้อน, ทำลายชื่อเสียง Syn. dishonor, sully Ops. honor, appreciate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้มัว
Back to top