ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้ทุกข์ทรมาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้ทุกข์ทรมาน*, -ทำให้ทุกข์ทรมาน-

ทำให้ทุกข์ทรมาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
ail(เอล) vt. ทำให้ปวด, ทำให้ทุกข์ทรมาน, ทำให้กลัดกลุ้ม. -vi. ปวด,ไม่สบาย, ทุกข์, Syn. disturb)
grievous(กรี'เวิส) adj. ซึ่งทำให้เสียใจ,เศร้าโศก,ซึ่งทำให้ทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก, See also: grievousness n.
hellfiren. ไฟนรก,สิ่งที่ทำให้ทุกข์ทรมานที่สุด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
martyrize (vt.) ทำให้ทุกข์ทรมาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้ทุกข์ทรมาน
Back to top