ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้ต่ำต้อย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้ต่ำต้อย*, -ทำให้ต่ำต้อย-

ทำให้ต่ำต้อย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
lower(โล'เออะ) {lowered,lowering,lowers} vt. ทำให้ต่ำลง,ลดลง,ลดเสียง,ทำให้ต่ำต้อย,ลดเกียรติ,ทำให้ระดับเสียงต่ำลง. vi. ลดลง,น้อยลง,จมลง, (ท้องฟ้า) มืดลง,มืดมน,ขมวดคิ้ว,บูดบึ้ง. n. ท้องฟ้ามืดลง,ลักษณะอาการที่คุกคาม,การขมวดคิ้ว,หน้าตาบูดบึ้,ฟันล่าง,ขากรรไกรล่าง.
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lower (vt.) ทำให้ต่ำต้อย See also: ทำให้เสื่อมเสีย, ลดเกียรติ Syn. humiliate, dishonor, disgrace, debase Ops. elevate, honor

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้ต่ำต้อย
Back to top