ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้ติดกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้ติดกัน*, -ทำให้ติดกัน-

ทำให้ติดกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
agglutinant(อะกูล' ทินันทฺ) adj. ซึ่งเกาะตัว, ซึ่งรวมตัว, ซึ่งทำให้ติดกัน. -n. สารที่ทำให้ติดกัน. -agglutinability n.
English-Thai: Nontri Dictionary
splice(vt) ต่อเข้ากับ,ผูกต่อกัน,ประกบ,ทำให้ติดกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
attach (vt.) ทำให้ติดกัน See also: ต่อ, ยึดติด Syn. join, append
lock on (phrv.) ทำให้ติดกัน See also: ล๊อคให้ติดกันไว้
clench (vt.) ทำให้ติดกันแน่น Syn. grasp, grip
agglutinant (n.) สารทำให้ติดกัน
cement (n.) สิ่งที่ทำให้ติดกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้ติดกัน
Back to top