ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้ตกอยู่ในอันตราย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้ตกอยู่ในอันตราย*, -ทำให้ตกอยู่ในอันตราย-

ทำให้ตกอยู่ในอันตราย ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
imperil (vt.) ทำให้ตกอยู่ในอันตราย See also: ทำให้เป็นอันตราย Syn. endanger, hazard, jeopardize

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้ตกอยู่ในอันตราย
Back to top