ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้ตกตะลึงมาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้ตกตะลึงมาก*, -ทำให้ตกตะลึงมาก-

ทำให้ตกตะลึงมาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
overwhelm(โอ'เวอะเวล์ม) vt. ครอบงำ,ปกคลุม,มีชัยท่วมท้น,คว่ำ,ทำให้ตกตะลึงมาก, Syn. overpower

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้ตกตะลึงมาก
Back to top