ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้ด้อยค่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้ด้อยค่า*, -ทำให้ด้อยค่า-

ทำให้ด้อยค่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
cheapen(vt) ทำให้ถูก,ลดราคา,ทำให้หมดราคา,ทำให้ด้อยค่า,ทำให้เสื่อมลง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
demean oneself (phrv.) ทำให้ด้อยค่าลง (ทางสังคมหรือทางจิตใจ) Syn. descend to

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้ด้อยค่า
Back to top