ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้ขุ่นเคือง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้ขุ่นเคือง*, -ทำให้ขุ่นเคือง-

ทำให้ขุ่นเคือง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
gall(กอล) n. สิ่งที่ขม,สิ่งที่ขมขื่น,ความขมขื่น,น้ำดี,ความทะลึ่ง,ความอวดดี,แผลบนผิวหนัง,แผลที่เกิดจากการถูครูด,สิ่งที่ระคายเคือง,ภาวะระคายเคือง vt. ทำให้เป็นแผล,ครูดอย่างแรง,ทำให้ขุ่นเคือง,รบกวน,กวนโทสะ. vi. ขุ่นเคือง,เป็นแผล. -S...
miff(มิฟ) vt. รุกราน,ทำให้ขุ่นเคือง,ทำผิด
offence(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
offend(อะเฟนดฺ') n. กระทำผิด,ละเมิด,รุกราน,ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ., See also: offendable adj. offendible adj. offender n., Syn. fault,vice,attack
offense(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
offensive(อะเฟน'ซิฟว) adj. ซึ่งทำให้ไม่พอใจ,ซึ่งทำให้ขุ่นเคือง,ก้าวร้าว,ไม่พอใจ,ล่วงละเมิด,น่ารังเกียจ,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการละเมิด,เกี่ยวกับการกระทำผิด., See also: offensiveness n.
peeve(พีฟว) vt. รบกวน,ทำให้โกรธ,ทำให้ขุ่นเคือง. n. สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง, Syn. annoy
sour(เซา'เออะ) adj. เปรี้ยว,บูดบึ้ง,บูด,ฟูขึ้น,ไม่สมใจ,ไม่มีรสชาด,เลว,มีอารมณ์บูดบึ้ง,ขุ่นเคือง n. สิ่งที่เปรี้ยว vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นเปรี้ยว,หมัก,หมักฟู,ทำให้เสื่อมเสีย,ทำให้เปรอะเปื้อน, (ดิน) เป็นกรดมากเกินไป,ทำให้เน่า,ทำให้ขมขื่น,ทำให้ขุ่นเคือง.
English-Thai: Nontri Dictionary
infuriate(vt) ทำให้โกรธ,ทำให้เดือดดาล,ทำให้ขุ่นเคือง
offend(vt) ทำให้ขุ่นเคือง,ทำให้ไม่พอใจ,รุกราน,ละเมิด,ทำผิด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
get across (phrv.) ทำให้ขุ่นเคือง See also: ทำให้ไม่พอใจ
get up (phrv.) ทำให้ขุ่นเคือง See also: รำคาญ Syn. put up
nettle (n.) ทำให้ขุ่นเคือง See also: ทำให้รำคาญ Syn. irritate, annoy
put up (phrv.) ทำให้ขุ่นเคือง Syn. get up
rile (vt.) ทำให้ขุ่นเคือง See also: ทำให้เคือง, รบกวน Syn. anger, annoy, irritate
ruffle (vt.) ทำให้ขุ่นเคือง See also: ทำให้หัวเสีย, ทำให้โกรธ Syn. annoy, agitate, upset Ops. soothe, compose
ruffle someone up the wrong way (idm.) ทำให้ขุ่นเคือง See also: ทำให้ไม่พอใจ Syn. rub up
vex at (phrv.) ทำให้ขุ่นเคือง See also: โมโห
offend with (phrv.) ทำให้ขุ่นเคืองกับ
get a rise out of one (idm.) ทำให้ขุ่นเคืองใจ See also: ทำให้ไม่พอใจ
offence (n.) การทำให้ขุ่นเคือง See also: การทำให้ไม่พอใจ Syn. outrage, insult, upset Ops. pleasure
offended (adj.) ซึ่งทำให้ขุ่นเคือง Syn. vexed, provoked
peeve (n.) สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง
provoked (adj.) ซึ่งทำให้ขุ่นเคือง Syn. vexed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้ขุ่นเคือง
Back to top