ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้กังวล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้กังวล*, -ทำให้กังวล-

ทำให้กังวล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
disquietn. ความไม่สงบ,ความกังวล,ความกระสับกระส่าย.vt. ทำให้ไม่สงบ,ทำให้กังวล,ทำให้กระสับกระส่าย., See also: disquietedly adv. disquietly adv., Syn. uneasiness
faze(เฟซ) vt. ก่อกวน,รบกวน,ทำให้กลัว,ทำให้กังวล
suspend(ซัสเพนดฺ') vt. แขวน,ลอยตัว,เลื่อน,หยุด,งด,ยกเลิกชั่วคราว,ให้พักงาน,ทำให้กังวลใจ. vi. หยุดชั่วคราว,หยุดชำระหนี้,ลอยตัว,แขวนอยู่., See also: suspendibility n. suspendible adj., Syn. hang,banish,defer,swing ###A. reinstate
English-Thai: Nontri Dictionary
encumber(vt) เป็นภาระ,กีดขวาง,ทำให้หนักใจ,ทำให้กังวล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
concern (vt.) ทำให้กังวล Syn. trouble, disturb, worry
haunt (vt.) ทำให้กังวล
put about (phrv.) ทำให้กังวล See also: ทำให้ยุ่งยาก Syn. put out
put out (phrv.) ทำให้กังวล See also: ทำให้วิตก Syn. throw out
put someone out of countenance (idm.) ทำให้กังวล
scare stiff (phrv.) ทำให้กังวลหรือหวาดกลัวมาก
anxiety (n.) สิ่งที่ทำให้กังวล
reassuring (adj.) ซึ่งทำให้กังวลน้อยลง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้กังวล
Back to top