ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำให้กระจ่าง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำให้กระจ่าง*, -ทำให้กระจ่าง-

ทำให้กระจ่าง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
illuminationn. การส่องแสงสว่าง,การทำให้กระจ่าง,ความสว่าง,แหล่งของแสง,การประดับประดาด้วยสีสัน,การระบายสีประกอบ
pin(พิน) n. เข็ม,เข็มหมุด,หมอ,สลัก,ปิ่น,เข็มกลัด,ลิ่ม,สลัก,เหรียญตรา,เข็มอิสริยาภรณ์,หัวเสียบ,ที่หนีบผ้า,ลูกบิด,ลูกบิดสายซอ,หลักเสาที่ปักอยู่ใกล้หลุมในสนามกอล์ฟ,ขา,การล้มลงของกีฬามวยปล้ำ,จำนวนเล็กน้อย,ถังเล็กที่จุ4แกลลอน vt. กลัดติด,กลัด,ปัก,ตรึง,ตอก,หนีบ,ล้อมคอก,กล่าวหา,ทำให้กระจ่างชัด
English-Thai: Nontri Dictionary
clarification(n) การทำให้กระจ่าง,การอธิบาย
clarify(vt) ทำให้กระจ่าง,อธิบาย,ทำให้ชัดเจน
clearance(n) การทำให้กระจ่าง,การปัดกวาด,การกวาดล้าง
enlighten(vt) ทำให้กระจ่าง,ให้ความสว่าง,สั่งสอน,ให้ความรู้
enlightenment(n) การให้ความรู้,การทำให้กระจ่าง,การให้ความสว่าง,การสอน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
clarification (vi.) ทำให้กระจ่าง See also: ทำให้ใสขึ้น Syn. refinement
disagreement (vt.) ทำให้กระจ่าง See also: ทำให้แจ่มแจ้ง Syn. explain, clarify Ops. confuse, obfuscate
pin (vt.) ทำให้กระจ่าง
sort out (phrv.) ทำให้กระจ่าง See also: แก้ไข, ทำให้ชัดเจน Syn. straighten out
straighten out (phrv.) ทำให้กระจ่าง See also: ทำให้เข้าใจมากขึ้น Syn. sort out

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำให้กระจ่าง
Back to top