ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำต่อไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำต่อไป*, -ทำต่อไป-

ทำต่อไป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
proceed(โพรซีด') vi. ดำเนินการ,กระทำการ,กระทำต่อไป,ปฏิบัติ,ลงมือ,เริ่ม,เกิดจาก,ออกจาก., See also: proceeder n., Syn. go forward,continue
sustain(ซัสเทน') vt. สนับสนุน,ค้ำจุน,ประคองไว้,รับภาระ,รักษาไว้,ยังชีพ,ผดุงไว้,ช่วยเหลือ,ทำต่อไป,ยืนยัน., See also: sustainable adj. sustainedly adv. sustainingly adv. sustainment n., Syn. support,maintain
English-Thai: Nontri Dictionary
proceed(vt) ดำเนินการ,ปฏิบัติ,กระทำต่อไป,เสด็จพระราชดำเนิน
resume(vt) เข้าครอบครองใหม่,ทำต่อไป,คืนสภาพเดิม
resumption(n) การเข้าครอบครองใหม่,การทำต่อไป,การคืนสภาพเดิม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mandatory injunctionคำสั่งศาลห้ามมิให้กระทำต่อไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
go on (phrv.) ทำต่อไป See also: ดำเนินการต่อไป Syn. keep on
keep on (phrv.) ทำต่อไป See also: ดำเนินต่อไป, ทำต่อเนื่อง Syn. carry on
press on (phrv.) ทำต่อไป See also: ดำเนินต่อเนื่อง Syn. plough on, press forward
push forward (phrv.) ทำต่อไป See also: รีบทำต่อ Syn. plough on, press forward
hang in (phrv.) ทำต่อไป (ทั้งๆที่ยากมาก) (มักใช้ในการสั่งและเป็นคำไม่เป็นทางการ)
go ahead with (phrv.) ทำต่อไปด้วย See also: เดินต่อไปด้วย, ไปข้างหน้าด้วย
rub along (idm.) ทำต่อไปอย่างลำบาก Syn. get by
get along with (phrv.) สามารถทำต่อไปได้ See also: มีชิวิตอยู่ต่อไป, ทำงานต่อไป ฯลฯ Syn. get by
go ahead with (phrv.) ยอมให้ทำต่อไป
place aside (phrv.) หยุดทำต่อไประยะหนึ่ง Syn. lay aside
soldier on (phrv.) มุ่งมั่นทำต่อไป See also: ยืนหยัดต่อ, ทำงานหนักต่อ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำต่อไป
Back to top