ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทำตัวงอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทำตัวงอ*, -ทำตัวงอ-

ทำตัวงอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
slouch(vt) โค้ง,ทำตัวงอ,เดินงอตัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cower (vi.) ทำตัวงอ (ด้วยความกลัว) See also: หมอบ, งอตัว (เนื่องจากความกลัว) Syn. crawl, creep, cringe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทำตัวงอ
Back to top