ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทานข้าวเที่ยง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทานข้าวเที่ยง*, -ทานข้าวเที่ยง-

ทานข้าวเที่ยง ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I had lunch with a friend of mineฉันทานข้าวเที่ยงกับเพื่อนคนหนึ่ง
I didn't even get a break for lunchฉันไม่มีแม้แต่เวลาหยุดทานข้าวเที่ยง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทานข้าวเที่ยง
Back to top