ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทางสะดวก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทางสะดวก*, -ทางสะดวก-

ทางสะดวก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
highroadn. ทางหลวง,ทางสายใหญ่,ทางง่าย,ทางสะดวก, Syn. main road
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fairway๑. ร่องเรือเดิน [ดู thalweg ประกอบ]๒. ทางสะดวก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทางสะดวก
Back to top