ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทางคดเคี้ยว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทางคดเคี้ยว*, -ทางคดเคี้ยว-

ทางคดเคี้ยว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
maze(เมซ) n. ทางคดเคี้ยว,ระบบทางสื่อสารที่ยุ่งเหยิง,เขาวงกต,สภาวะที่สับสน,ความยุ่งเหยิง,ความวกเวียน,การเคลื่อนวกเวียน.
wind(วินดฺ,ไวน์ดฺ) n. ลม,กระแสลม,ลมเป่า,เครื่องดนตรีแบบใช้ลมเป่า,ลมหายใจ,หายใจ,ความสามารถในการหายใจ,แรงอิทธิพล,พื้นฐาน,ลมกลิ่น,การคุยโว,ลมในกระเพาะหรือลำไส้,ทิศทางลม,ลมที่อัดไว้,การพัน,การม้วน,การขด,การหมุน,การกว้าน,การเปลี่ยนทิศทาง,ทางโค้ง,ทางคดเคี้ยว
English-Thai: Nontri Dictionary
wind(n) ทางเลี้ยว,ทางคดเคี้ยว,ทางวกวน,การหมุน,การกว้าน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
switchback (n.) ทางคดเคี้ยว See also: ถนนคดเคี้ยว Syn. twisty road
twisty road (n.) ทางคดเคี้ยว See also: ถนนคดเคี้ยว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทางคดเคี้ยว
Back to top