ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทะนงตน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทะนงตน*, -ทะนงตน-

ทะนงตน ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
self-conceited (adj.) ซึ่งหยิ่งทะนงตน
self-conceitedly (adv.) อย่างหยิ่งทะนงตน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทะนงตน
Back to top