ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทหารรับใช้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทหารรับใช้*, -ทหารรับใช้-

ทหารรับใช้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
batman(แบท'เมิน) n. ทหารรับใช้นายทหาร -pl. batmen
English-Thai: Nontri Dictionary
batman(n) นายทหาร,ทหารรับใช้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
batman (n.) ทหารรับใช้
batmen (n.) ทหารรับใช้ (คำนามพหูพจน์ของ batman)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทหารรับใช้
Back to top