ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ททท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ททท*, -ททท-

ททท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ททท. (n.) The Tourism Authority of Thailand See also: TAT Syn. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
English-Thai: HOPE Dictionary
statistician(สแทททิสทิช'เชิน) n. นักสถิติ,ผู้เชี่ยวชาญวิชาสถิติ,เจ้าหน้าที่สถิติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ททท
Back to top