ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ถ่ายทอดทางพันธุกรรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ถ่ายทอดทางพันธุกรรม*, -ถ่ายทอดทางพันธุกรรม-

ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
haemophilia (hemophilia)โรคฮีโมฟีเลีย, โรคที่เลือดไหลไม่หยุดเมื่อมีบาดแผล เนื่องจากเลือดไม่แข็งตัว เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
inherited behaviorพฤติกรรมที่มีมาแต่กำเนิด, พฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตที่แสดงออกมาได้เองโดยไม่ต้องเรียนรู้หรือฝึกฝนมาก่อน เป็นพฤติกรรมที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม พบทั้งในพืชและในสัตว์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
atavism (n.) การถ่ายทอดทางพันธุกรรม Syn. inheritance
heredity (n.) การถ่ายทอดทางพันธุกรรม Syn. atavism, inheritance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
Back to top