ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่ำกว่าปกติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่ำกว่าปกติ*, -ต่ำกว่าปกติ-

ต่ำกว่าปกติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
anoxia(แอนออค' เซีย) n. ภาวะที่มีอ็อกซิเจนในเนื้อเยื่อร่างกายต่ำกว่าปกติ, ภาวะผิดปกติทางกายและจิตที่เนื่องจากภาวะดังกล่าว. -anoxic adj. (abnormally low amount of oxygen)
hypotension(ไฮโพเทน'เชิน) n. ภาวะความดันโลหิตต่ำกว่าปกติ
shorty(ชอร์ท'ที) n. คนเตี้ย,สิ่งที่ต่ำกว่าปกติ., Syn. shortie
undercharge(อัน'เดอะชาร์จฺ) vi. เรียกราคาต่ำกว่าที่ควร,ใส่ (ประจุ) น้อยกว่าที่ควร. n. ราคาเรียกที่ต่ำกว่าที่ควรหรือต่ำกว่าปกติ,ประจุไม่เพียงพอ,จำนวนไม่เพียงพอ
English-Thai: Nontri Dictionary
subnormal(adj) น้อยกว่าปกติ,ต่ำกว่าปกติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
subnormal (adj.) ซึ่งต่ำกว่าปกติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่ำกว่าปกติ
Back to top