ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่างตอบแทนกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่างตอบแทนกัน*, -ต่างตอบแทนกัน-

ต่างตอบแทนกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
reciprocal(รีซิพ'ระเคิล) adj. ซึ่งกันและกัน,ต่างตอบแทนกัน n. สิ่งที่เป็นไปทั้งสองฝ่าย,การแลกเปลี่ยนกัน,หมูไปไก่มา,จำนวนเลขที่กลับกัน, See also: reciprocality n., Syn. mutual
reciprocate(รีซิพ'ระเคท) vt. แลกเปลี่ยนกัน,ยื่นหมูยื่นแมว,รู้สึกต่างตอบแทนกัน,ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้าและถอยหลังสลับกัน vi. ตอบแทน,สนอง,ตอบสนอง,แลกเปลี่ยน,เคลื่อนไปมา, See also: reciprocative adj. reciprocatory adj. reciprocation n. reciprocator n.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
quid pro quo (L.)ต่างตอบแทนกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่างตอบแทนกัน
Back to top